Thielska Galleriet

Att vårda ett byggnads­minnesmärkt konstmuseum
Thielska galleriet
Arkitektur, Inredning
Byggnadsvård & Restaurering, Kultur
Uppdragsgivare:
Plats: Djurgården, Stockholm
Uppdragsår: 2013–2019
Samarbetspartners: Tyréns, LEB, Allmänna VVS-byrån, Projektel, Brandskyddslaget m fl
Projekttyp: Husarkitekt- och generalkonsultuppdrag

Thielska Galleriet från 1907 är beläget i en muromgärdad park längst ut på Blockhusudden på Djurgården. Sedan 2013 är Tengbom husarkitekt och generalkonsult för Galleriet, vilket innebär förvaltarstöd och ett löpande ansvar för byggnadsminnets underhåll och utveckling.

Thielska Galleriet ritades av arkitekt Ferdinand Boberg som hämtade inspirationen till den säregna byggnaden från orienten, Sydeuropa och den sena jugendstilen. Anläggningen stod färdig 1907 och är finansmannen och konstmecenaten Ernest Thiels besannade dröm om att skapa ett hem och konstgalleri. När staten förvärvade Thielska Galleriet 1924 omvandlades det till museum, och 1958 blev det statligt byggnadsminne. Vårt arbete med museet sker alltid i nära samarbete med Statens fastighetsverk och museets hyresgäster.

Komplexa projekt med stor omsorg

Våra projekt inom Thielska Galleriet är ofta komplexa. Det gäller att ta hänsyn till de många klimat-, teknik-, logistik- och programfrågor som uppstår i ett konstmuseum. Med stor omsorg om byggnadsminnets kulturhistoriska värden gör vi anpassningar och kvalificerade formgivningsinsatser i stort som smått. Vi hanterar tillståndsfrågor, långsiktiga planer för underhåll och restaurering och agerar även rådgivare. Uppdraget kräver bland annat djupgående kunskap om både äldre och ny installationsteknik, och inte minst tillgänglighetsaspekter.

Helhetssyn, lyhördhet och flexibilitet är fundamentala värden som genomsyrar hela vårt uppdrag.

Effektivt samarbete och tät kontakt

Sedan 2013 har vi arbetat med många olika uppdrag och frågeställningar på Thielska Galleriet. Exempelvis har vi genomfört en omfattande ombyggnad av kaféköket och serveringen, ny belysning i utställningssalarna, iordningställande av Annexet för museets kontor och konferens, samt en genomgripande tillgänglighetsutredning för hela museet inklusive installation av ny hiss och nya ändamålsenliga publika miljöer med butik, garderob och toaletter.

Ett effektivt och tydligt samarbete med alla medverkande i projekten är helt avgörande. Därför anlitas teknikkonsulter och andra specialister redan i tidigt skede. Tät kontakt och långsiktigt samarbete med förvaltare, hyresgäst, myndigheter, specialister, övriga konsulter samt hantverkare och entreprenörer är alltid viktigt. Helhetssyn, lyhördhet och flexibilitet är fundamentala värden som genomsyrar hela uppdraget.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Studiochef Utbildning och kulturmiljö
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Brandstedt Landskapsarkitekt MSA
Katarina Enekvist Arkitekt SAR/MSA
Lisa Sundström Byggnadsantikvarie, Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden
Malin Herlitz Arkitekt SAR/MSA
Marco Ercole Handläggande arkitekt SAR/MSA
May-Britt Rolén Arkitekt SAR/MSA
Miriam Duggan Nyström Projektledare