Gunsta dagvattendamm

Vatten som resurs
Gunsta dagvattendamm
Landskap
Park & Lek
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2022-2023
Samarbetspartner: WSP

De senaste åren har översvämningar till följd av kraftiga regn avlöst varandra vilket leder till en mängd problem. Både för människa och natur. Våra landskapsarkitekter i Uppsala har en lösning där Gunsta dagvattendamm hanterar skyfallen samtidigt som den blir en vacker plats att njuta av.

I förslaget nyttjas parkområdet både för dagvattenhantering och för rekreation. Vattenytans nivå och utbredning varierar med flödet och likaså upplevelsen av parkrummet.

Kraftiga regn och skyfall till följd av ett förändrat klimat kan i sin tur leda till en rad tråkigheter. Inte bara för oss människor, utan också för naturen. Till exempel kan det öka erosionen i marken som leder till bortspolning av vägar, förstörda husgrunder och en påverkan av markens stabilitet. Därtill kan översvämningar överbelasta avloppssystem och leda till att föroreningar kommer ut i sjöar och vattendrag, vilket ökar risken för spridning av vattenburen smitta och virus för både människa och djur.

Så hur löser vi det här?

– Vi måste framför allt bli bättre på att hushålla med resurser, säger landskapsarkitekt Linnea Bohlin. Många kommuner och huvudmän inom VA har idag fått upp ögonen för dagvattendammar, och de synergieffekter som de innebär. Dagvattendammar kan bli vackra och funktionella miljöer för människor, samtidigt som de tar hand om avrinningen från våra alltmer hårdgjorda städer.

När vi gestaltade dammen var det viktigt för oss att se vattnet som en resurs

Vi förstärker naturlandskapet

Våra landskapsarkitekter på Tengbom i Uppsala har arbetat med gestaltning och projektering av Gunsta dagvattendamm öster om Uppsala – ett område som förväntas bli ett värdefullt rekreationsområde för de som bor här. Dammen är en del av ett större utbyggnadsprojekt med planer på 1 500 bostäder. I lösningen integreras dammen i det befintliga naturlandskapet. Ett värdefullt tillskott eftersom en varierad vattenmiljö gynnar den biologiska mångfalden.

– När vi gestaltade dammen var det viktigt för oss att se vattnet som en resurs, berättar Linnea. Vi ville tillföra ett böljande vatten som bevarar eller till och med förstärker det befintliga naturlandskapets öppna karaktär. Vi ville också skapa ett värde till människorna i området.

Den permanenta vattenspegeln har en tydligt meandrande form med uddar och möjlighet att röra sig och uppehålla sig på de skålade gräsytorna och i dammens slänter. Vid motsvarande 5-årsregn fylls dammen till sin maximala volym och lämnar endast den omgivande vallen med gångvägarna torra.

Kreativa lösningar för mötet mellan krav och naturlig charm

I förslaget tog vi fram en gång- och cykelanslutning med en bro som ger panoramavyer söderut, och som också kopplar samman bebyggelsen på båda sidor av dammen. Vi arbetade även med gångstråk och platser utmed dammen som bjuder in till rörelse och vistelse.

– I projektet fanns många krav kopplat till driften av dammen. Bland annat åtkomst med fordon runt i stort sett hela anläggningen, förklarar Linnea. Att behålla känslan av naturstigen samtidigt som vi behövde skapa en bred driftsväg var en riktig utmaning. För att lösa det täckte vi halva driftsvägen med gräs, vilket ger intrycket av att det inte är en vanlig användningsväg, samtidigt som vägen kan bära driftsfordon.

Växtlighet för variation

För att hålla anläggningskostnaderna nere och minska resursanvändningen har vi valt mindre plantor och återanvänt material som stenblock från närområdet.

– Tillförandet av växtmaterial var viktigt för att få en variation i upplevelsen. Men det var en balansgång eftersom vi samtidigt inte ville förlora den öppenhet som karaktäriserar landskapet idag, fortsätter Linnea.

Vid större regn än 5-årsregn och upp till 10-årsregn tillåts dammen att dämma till den norra fotbollsplanen som då under korta perioder delvis kommer att vara översvämmad.

Hållbar dagvattenhantering trots rasrisk och stora vattenflöden

I området där dammen är planerad är de geotekniska förhållandena dåliga med många begränsningar att ta i beräkning när det kom till modulering av marken, då det fanns en förhöjd risk för skred. Dessutom måste vi beakta den stora mängden vatten som dammen ska hantera för att fördröja vattenflöden. En komplex uppgift – särskilt med tanke på våra gestaltningsidéer. Trots det fick vi till en meandrande – slingrande -form på den permanenta vattenytan genom att dammen endast fördröjer flöden upp till ett femårsregn. Och överskjutande volym upp till ett tioårsregn kan fördröjas på en av de två sportplanerna.

Dammen är utformad med en naturlik, böljande form för att passa in i naturlandskapet. Det lämnar en mångfacetterad upplevelse för parkbesökaren som rör sig längs med dammen. Formen förhöjer också dammens renande funktion genom att vattnet tvingas röra sig långsammare genom systemet.

– Vi är väldigt glada över att ha fått vara med i utformningen av en anläggning som inte bara förbättrar människors närområde utan även främjar hållbar dagvattenhantering, säger Linnea. Det minskar belastningen på ledningssystemet och reningsverk. I och med att ytor i projektet samnyttjas för fler funktioner behövs mindre mark. Multifunktionalitet for the win!

 

Kontaktperson

Linnea Bohlin

Handläggande landskapsarkitekt
+46 184 30 60 86

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Jörgen Orback Uppdragsansvarig landskapsarkitekt
Johanna Gilljam Svahn Landskapsarkitekt