Bellevuegården

Vardagsrum mellan gårdar
Bellevuegården
Landskap
Park & Lek
Uppdragsgivare:
Plats: Malmö
Byggår: 2019
Fotograf: Mads Frederik

På Tengboms track record har vi många gröna och multifunktionella gårdsmiljöer. Ombyggnad av befintliga miljöer innebär speciella utmaningar. I ett projekt för Stena Fastigheter har vi i Malmö utvecklat två bostadsgårdar från 1970-talet i området Bellevuegården. Genom grönskande gårdar och möjlighet till varierande rum samt upplevelser för de boende är visionen en hållbar gårdsmiljö där man vill bo kvar – länge.

Bellevuegården
Den uppvuxna grönskan på gårdarna är både viktig och navigerande – den hjälper besökarna att hitta nya sköna platser för lek, träning, odling och häng. Foto: Mads Frederik

Med god planering och gestaltning blir den bostadsnära utevistelsen ett förlängt vardagsrum för både boende och förbipasserande. Just utomhusmiljön har stor betydelse för de boendes hälsa och välmående. Den ger ökad trygghet och trivsel och kan också bidra till minskad omflyttning i ett bostadsområde.

− En genomtänkt bostads- och utomhusmiljö är en lönsam investering. Socialt, ekologiskt och ekonomiskt, säger Cecilia Parin, uppdragsansvarig och landskapsarkitekt på Tengbom.

Färgsättningen på bostadshusen blev inspiration och utgångspunkt för den orange kulör som återkommer i möbleringen i utemiljön, konstruktioner och också blomning. Foto: Tengbom

Dialog och idéutbyte med de boende

− Vårt utformningsförslag för de två kvarterens utemiljö tar avstamp i boendedialogen och i den befintliga rumsligheten, grönskan och topografin, berättar Cecilia. Genom processen har vi haft ett tätt samarbete med Stena Fastigheters relationsförvaltare, fastighetsförvaltare, projektledare och med entreprenören. Gemensamt kom vi fram till smarta och hållbara lösningar.

”Gården som mötesplats med fokus på grönska, odling, träning, samvaro och lek.” Så löd beställningen till oss från fastighetsägaren Stena Fastigheter när bostadsgårdarna i kvarteren Svansjön och Hålsjön i området Bellevuegården skulle byggas om för att bättre möta de boendes behov och önskemål. Vi inledde vårt arbete med ett fördjupat dialogarbete, som en del av Stenas relationsförvaltning. Hyresgästerna liksom intresseföreningar och sakkunniga inom träning, tillgänglighet och odling bjöds in – för att tillsammans utveckla idéer om hur man på bästa sätt skulle kunna utnyttja gårdarna.

− Vi har haft ett mycket gott och nära samarbete med Tengbom, säger Anette Simonsen, förvaltare på Stena Fastigheter. Genom att ha lyssnat på de boende så har vi tillsammans lyckats skapa trivsamma gårdar där man vill vara. Det är de boende som använder gårdarna, det är de som vet bäst vad gårdarna behöver.

Bellevuegården
Vi la stor omsorg på att integrera gårdarna i den befintliga miljön så att de karakteristiska kullarna kunde få nytt liv och behållas. Foto: Mads Frederik

En park – många möjligheter

Gårdarna har efter ombyggnad kvar de generösa gräsytorna och även de kullar som ger kvarteren en tydlig identitet som vi genom boendedialogen förstod var mycket uppskattade. Gårdarna har delvis olika förutsättningar i form av bebyggelse, topografi och växtlighet. De olika karaktärerna har vi medvetet behållit och förstärkt vid ombyggnaden, för att ge de boende tillgång till två gårdsrum med varierat innehåll och olika upplevelser.

På gräsytorna kan man spela boll och anordna större evenemang. Här är också allmänheten välkommen att delta på träningspass ledda av ideella föreningar. En ny motionsslinga i grus löper över både plana och kuperade ytor och binder samman de två kvarteren. Utmed slingan finns noder för odling, lek, träning och samvaro – allt inbäddad i befintlig och ny växtlighet. För att öka trygghetskänslan har vi kompletterat och förbättrat belysningen.

Vi ses vid odlingslådorna

På de rymliga gårdarna kan såväl större sällskap som den som vill hålla sig lite för sig själv hitta sin perfekta plats i solen eller skuggan. Busk- och perennplanteringar i anslutning till sittplatser kompletterar gårdarnas uppvuxna vegetation. På varje gård finns ett område med odlingslådor som hyresgästerna kan anmäla intresse till att nyttja. Odlingarna har blivit en viktig social nod som bidrar till både skönhet, trivsel och ekosystemtjänster.

Bellevuegården
Odlingsområdet, där de boende får anmäla intresse till att bruka en odlingslåda, bidrar också till de gröna gårdarna. En viktig mötesplats med sittplatser och grill i bästa kvällssol-läge. Stena Fastigheter anordnar här skördefika och workshopar inom odling. Foto: Mads Frederik

− Idag är det hyresgästerna som nyttjar odlingslådorna. I regi av Stena Fastigheter har man anordnat både skördefika och en inspirationsträff med trädgårdsmästare, säger Cecilia. Det känns bra men också självklart att de förslag som de boende var med och jobbade fram används på det sätt vi såg framför oss under vårt arbete med gårdarna.

Jämlik utemiljö

Målet med Bellevuegården var att skapa utemiljöer som stimulerar till aktivitet och social gemenskap – en viktig del i att utveckla ett bostadsområdes gestaltning i områden med socioekonomiska utmaningar. Åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Uppdraget är genomfört i samarbete med Svenska Landskap AB.

− Som landskapsarkitekter har vi på Tengbom en bred kompetens där både tekniska och konstnärliga delar ingår, säger Cecilia. Vid både nyproduktion eller upprustning av befintliga utemiljöer kan vi ta ett helhetsgrepp där vi löser tekniska utmaningar såsom dagvattenhantering, växtbäddar, belysning och lösningar för trafik och avfallshantering. Samtidigt skapar vi attraktiva platser där människorna också vill vara. Bellevuegården är ett bra exempel på det.

Kontaktperson

Cecilia Parin

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt
+46 406 41 31 16

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Alex Tucker Landskapsarkitekt
Ann-Sofi Högborg Svenska Landskap AB
Cecilia Parin Landskapsarkitekt
Elin Linde Landskapsarkitekt