Söraskolan

Från asfaltsöken till grönska, lek och aktivitet
Uppdragsgivare:
Plats: Åkersberga, Österåker, Stockholm
Uppdragsår: 2015
Yta utemiljöer: Ca 4 hektar
Fotograf: Sten Jansin

Tillsammans med Tengbom har Armada Bostäder satsat på att rusta upp omgivningarna kring Söraskolan i Åkersberga. Istället för den gamla, slitna, asfalterade skolgården finns nu livfulla men också grönskande lek- och aktivitetsytor för skolans 750 elever och resten av invånarna i samhället.

Utanför den upprustade Söraskolan från 1970 breder nu ett fyra hektar stort område ut sig. Här finns ett lapptäcke av aktiviteter med olika typer av lekvärden för alla åldrar. Från förskolebarn till högstadieelever. Lekytor, konstgräsplan, skateanläggning, streetbasketplan, hängytor, pingisbord, klätterställningar, studsmattor och bollplank. Ja, det är några av de inslag som levandegör platsen.

För att hålla ihop området har Tengbom arbetat aktivt med en stark och sammanhållen identitet inom hela Söraområdet. Platsgjutna murar, tydliga och inbjudande entrémiljöer som annonserar skolan mot omgivningarna, karaktärsfulla stål- och trädetaljer och orienterande belysning är några av de saker som ger en hög igenkänningsfaktor.

Söraskolan

– Det var glädjande att kunden hade väldigt höga ambitioner. Både avseende skolbyggnaden och dess omgivningar med naturmark, lek- och aktivitetsytor samt inspirerande vistelseytor. Social hållbarhet står i fokus där barn och invånare ska trivas och må bra där de vistas, säger Jessica Henriksson, landskapsarkitekt.

Skolområdet är ett lyft för hela den här delen av Åkersberga och ska leva både på dagen och på kvällen.

Trygghet och tillhörighet för alla

Skolgården och miljöerna runt omkring ska kunna användas av fler än skolbarnen. Det för att komma fler till gagn, som alla boende i kvarteren i närområdet. Noga genomtänkta detaljutföranden, miljöer som tål hårt slitage och olika markmaterial bidrar till variation och lekglädje. Samtidigt är leksäkerheten a och o.

Ett område med både skola och boende genererar också en del trafik för hämtning/lämning, leveranser och sophantering. Därför hänger hela området samman i ett trafiksäkert och tydligt orienterande nät för av gång- och cykelbanor, bilgator, biltrafik och parkering.

Söraskolan

En socionom fanns tidigt med i projektet för att hitta de bästa lösningarna för trygghet och tillhörighet i olika former inom lekmiljöerna.

Varje klass på Söraskolan fick en egen tillhörighetszon för samling i större grupp och utomhusundervisning. Dessa är utformade med skyddande pergolor för lugnare vistelse, böljande trädäck, läktare och andra hängytor för bredare socialisering.

– Det handlar om att förstå hur barn beter sig och aktiverar sig inom olika ytor. De ska kunna leka utan att göra sig illa eller känna sig otrygga och få ut så mycket som möjligt av utevistelsen, säger Jenny Söderling, landskapsarkitekt.

Söraskolan Söraskolan

Kontaktperson

Jenny Söderling

Studiochef Landskap
+46 8 412 53 95

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Catarina Holdar Landskapsarkitekt LAR/MSA
Jenny Söderling Landskapsarkitekt LAR/MSA
Jessica Henriksson Landskapsarkitekt LAR/MSA
Lotta Trotzig Landskapsarkitekt MSA
Nejra Lagumdzija Landskapsarkitekt MSA
Niclas Elvsén Väg- och vatteningenjör
Patrik Lundqvist Trafikingenjör Structor
Stuart Hope Landskapsarkitekt BLA