Fornuddens skola

Hus i park
Fornuddens skola
Arkitektur, Landskap
Utbildning
Uppdragsgivare:
Plats: Tyresö, Stockholm
Uppdragsår: 2015-2021
Yta: Ca 11 000-12 000 kvm
Fotograf: Felix Gerlach

Tillgängligheten till parken och flexibla utrymmen i bottenvåningen som kan användas av allmänheten ger prägel till nya Fornuddens skola. Här krokade landskapsarkitektur och pedagogik arm när vi utformade byggnaden och platsen i norra delen av Fornuddsparken i Tyresö i södra Stockholm.

Fornuddens skola
Trappan upp till andra våningen är utformad som en samlingsplats i form av en gradäng. Formen utgör en del av ställningen/solavskärmningen som löper längs byggnaden mot söder.

Tyresö växer och förtätas, och behovet av en ny skola var stort. Hösten 2021 stod Fornuddens nya skola och skolgård klar. Här går barnen från förskoleklass till årskurs nio och har nu även tillgång till en fullstor idrottshall. Delar av bottenvåningen i skolan liksom idrottshallen är anpassad för att kunna användas av andra än elever, även utanför skoltid.

Smälter in i parken

Skolan blir en fond och ett tydligt avslut på Fornuddsparken.

Fornuddens skola och den separata idrottshallen bor mitt i Fornuddsparken. Med gestaltningen ville vi väva samman byggnaden, skolgården och parken – med ett strikt formspråk närmast hus och gatusida och i en uppluckring i mötet med parken. Det visar sig bland annat genom de strikta trädraderna ut mot gatan och rutmönster i marken. Från parken letar sig planteringsytorna in i skolgården. Ytorna mellan stödmurarna är nedsänkta och försedda med lekutrustningar medan de strikta ytorna uppmuntrar äldre elever till spontan samvaro. Parkeringsytorna ska inte störa verksamheten och är därför delvis gömda bakom låga murar och planteringar. Belysningen är framtagen av belysningsdesigner för att skapa en inbjudande stämning och öka känslan av trygghet.

– Det var en stor gestaltningsuppgift att passa in byggnaden i parken, berättar Lina Swanberg, Studiochef Utbildning och kulturmiljö på Tengbom. En del av lösningen blev en ställning ut mot parken som bryter ner volymen och löser upp gränsen mellan ute och inne. Det är på samma gång en ställning för klättrande växter som gör att skolan smälter in i parkmiljön och ett solskydd för utemiljön. Skolan utgör en fond och ett tydligt avslut där parken gränsar mot Gärdesvägen.

Bra idrottshallar är värdefulla

I klassrummen har de stora glaspartierna barnvänlig bröstning som lyfter in den gröna omgivningen – inne blir ute och ute blir inne.

Pedagogik inne och ute

Den pedagogiska utformningen ger möjlighet till undervisning på flera sätt. Undervisningsrummen har olika storlekar, från det traditionella klassrummet till mindre grupprum och studieytor. Dessutom finns en miniaula med scen och en gradäng för sittplatser. Här kan man uppträda och redovisa för varandra eller samla en större grupp för filmvisning efter skoltid för till exempel fritidsverksamheten.

Ut mot parken har en skolträdgård med fruktträd och bärbuskar skapats. Både trädgården och utomhusscenen är exempel på utomhuspedagogiska inslag.

På första våningen och nära huvudentrén hittar man de gemensamma funktionerna och utrymmena  som matsalen och biblioteket.

Trygg miljö för barn och vuxna

– Att utforma en skola handlar mycket om att skapa en trygg arbetsmiljö för både personal och barn, fortsätter Lina. Vi har satsat på trygghet med vuxennärvaro nära entrén, där vi placerat bibliotek, matsal och administration. Glaspartier ger transparens och trygghet. Samtidigt är det lätt att se vilka rum som är lediga och vilka som är upptagna.

Materialvalet är robust och enkelt. Inomhus är undertaket gjort i ett aluminiumraster. Utsidans terazzoslipade betong med svart diabas skapar en mjuk och vänlig fasad och entré som går igen i de flingmålade väggarna inomhus. Även inslag av björkplywood och industriparkett syns på väggar och golv. Accentfärger går i gult, rött och rosa. Golven är mjuka för trillande barn och bröstningen på fönstren är låg för att trädkronorna i parken ska vara närvarande i klassrummet.

Vy mot huvudentrén och kaféet.

Flexibel användning

Genom projektet har tanken om flexibel användning varit viktig. Bottenvåningen går att använda även utanför skoltid. Bibliotek, miniaula, matsal och slöjdsalar kan bli tillgängliga för allmänheten eller andra verksamheter.

– Inte minst har det varit viktigt att den fullstora idrottshallen ska gå att använda utanför skoltid på eftermiddagar, helger och lov, berättar Lina. Bra idrottshallar är värdefulla för många kommuner och tyvärr står de ibland tomma i onödan för att de inte byggts för att kunna användas fristående.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Studiochef Utbildning och kulturmiljö, Arkitekt
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Amelie Rydqvist Handläggare
Anders Brandstedt Uppdragsansvarig landskapsarkitekt
Hannah Marschall Handläggande landskapsarkitekt
Jenny Thyberger Medverkande landskapsarkitekt
Lina Swanberg Uppdragsansvarig förstudier, Specialist utbildningsmiljöer
Maja Jörgensen Medverkande landskapsarkitekt
Stina Åberg Uppdragsansvarig programhandling, systemhandling, bygglov, förfrågningshandling, bygghandling
Anders Högström, Erica Regen, Gabriel Sandstedt, Jan Liedström, Joel Sjöström, Kristian Bjerre, Kristoffer Eklund, Linn Sjöberg, Marcus Palmqvist, Sandra Tanaka Sjöberg, Sara Wallin Fler medarbetare i projektet