Oasen

Där sjukhuset möter staden
Landskap
Gator & Torg
Uppdragsgivare:
Plats: Malmö
Projekttyp: Landskap
Uppdragsår: Färdigställt 2019
Foto: Nille Leander

Planeringen och byggnationen av det nya sjukhusområdet i Malmö, NSM, är i full gång. Tengbom har, i förlängningen av sitt första uppdrag – att gestalta ett entrétorg – även fått uppdraget att omgestalta en kulturhistoriskt intressant park. De båda platserna ligger i det nordöstra hörnet av området och är länkade till varandra genom en gammal allé av lindar. Tengbom har varit med från början i bägge projekt och tagit fram skissförslag som successivt förankrats och utvecklats. Nu är båda projekt byggda och därmed visionerna realiserade!

En gammal mur som omgärdat delar av området har rivits ner vilket skapar ljus och visuell koppling till staden. Inte minst i korsningen Södra Förstadsgatan-Carl Gustavs väg, ut mot vilken den nya vårdcentralen vid entrétorget vetter. Stora flöden av bussar och bilar passerar i strid ström men även gångtrafikanter och cyklister rör sig i anslutning till området. Platsen framför vårdcentralen på sjukhusområdet i Malmö erbjuder vila och ro med nyplanterade päronträd och bearbetade markgaller och cykelpollare i geometriskt mönster. De nya päronträden har ombesörjts med en dränerade och luftig växtbädd för att ge optimala förutsättningar för deras etablering och tillväxt.

Sjukhusområdet i Malmö

Träd som röd tråd i sjukhusområdet i Malmö

Stora befintliga träd har varit viktiga att bevara och har varit utgångspunkten för gestaltningen av projekten. Träden är gamla, stora och bidrar med välbehövlig grönska och behaglig skugga. Både torget och parken är tänkta att skänka både patienter och personal en avkopplande upplevelser under trädens kronor. Tengbom har arbetat medvetet med evidensbaserad design som betonar vikten av grönska för patienters tillfrisknande men även för personalens välmående och återhämtning. Träden har därmed varit första prioritet.

Sjukhusområdet i Malmö

En del av staden

Målet är att sjukhusområdet i Malmö ska kännas som en naturlig och attraktiv del av staden. Genom den kulturbevarande parken löper ett diagonalt stråk som är belagt med grus och områdets gröna ytor är inramade med kantsten av granit med olika höjd. Genom de upphöjda grönytorna ges de högre status och slitaget blir mindre. Murarna som ramar in det gröna går dessutom att utnyttja som sittplatser. Två stora cykelhus med en varierad träfasad är placerade i parkens södra del. De är ett direkt svar på personalens önskemål att kunna låsa in sina cyklar i detta så rörelse-intensiva område.

Grönytorna på sjukhusområdet i Malmö är nu varsamt restaurerade och man har planterat in nya träd, buskar och perenner med stora skönhetsvärden. Klassiska motiv som rosor och lavendel vid den gamla huvudbyggnaden. Tre äldre skulpturer, ett par tidigare placerade i parken, är också restaurerade och utplacerade på nya noga utvalda platser inom parken. Samtliga skulpturer inkorporerar vatten, antingen med porlande fontäner eller stilla vattenspeglar. De är omgärdade av de nya planteringarna vilket skapar ett respektfullt möte mellan gammalt och nytt.

Sjukhusområdet i Malmö

– Projektet med grönområdet är en varsam och hållbar gestaltning i befintlig miljö. Det har funnits styrande dokument över hur mellanrum och utemiljöer i området skulle bli hanterade, som varit präglande för utformningen. Det har också varit oerhört viktigt att ta hänsyn till all logistik. Både över och under markytan med kulvertar, ledningar och den rörelse som sker genom området. Det berättar Malin Ingemarsdotter Jönsson, tidigare ansvarig landskapsarkitekt.

Konst skapar möten

I parkprojektet ingick även en separat uppgift, nämligen att hitta en ny plats för ett stort befintligt konstverk, GAP. Den självklara platsen hittade man i den sydvästra delen av sjukhusområdet intill ett huvudstråk med stora plataner som inramning. Skulpturen är nu placerad på en terrass av granitsten och har redan blivit en viktig plats för möten men även kontemplation.

Sjukhusområdet i Malmö
Nyfiken på mer eller liknande projekt? Hör av dig till mig!
+46406413133

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Alex Tucker Landskapsarkitekt B.Sc, DipLA, LMLI
Elin Linde Landskapsarkitekt
Karl Grunning Landskapsarkitekt
Malin Ingemarsdotter Landskapsarkitekt LAR/MSA