NKS – Nya Karolinska Solna

Ett hållbart universitetssjukhus i världsklass
Arkitektur, Inredning
Utbildning, Vård & Forskning
Uppdragsgivare: Stockholms läns landsting
Plats: Stockholm
Uppdragsår: 2009–2018
Byggaktör: Skanska Healthcare
Samarbetspartners: White (i gemensamma WTT), Nyréns, Reflex & Dot arkitekter m fl
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld, LEED Gold

Välkommen till ett av världens mest hållbara universitetssjukhus. Nya Karolinska Solna, Sveriges kanske mest omfattande projekt av sitt slag någonsin, är också en stor drivkraft i utvecklingen av Hagastaden – en ny stadsdel och skandinaviskt centrum för Life Science.

Foto: Fredrik Sweger
Foto: Fredrik Sweger

Storsatsning för att möta framtidens vårdutmaningar

Stockholms län växer i snabb takt. Mellan 2010 och 2020 beräknas befolkningen öka med 350 000 människor. Antalet barn och äldre ökar snabbare än andra åldersgrupper, samtidigt som vår livslängd fortsätter att öka.

De flesta av våra nuvarande sjukhus planerades på 1960–70-talet. De är inte anpassade efter varken dagens eller framtidens snabba utveckling av medicinteknik, mediciner, nya behandlingsmetoder eller arbetssätt. Inte heller möter de kraven som ställs av den moderna patienten. Precis som inom många andra branscher ökar också behoven av interdisciplinära verksamheter inom vården, inte minst förutsättningar för kunskapsutbyte mellan exempelvis medicin, forskning och utbildning – så kallade Life Science-verksamheter.

För att kunna möta framtidens vårdutmaningar gör Stockholms läns landsting en av de största satsningarna någonsin. NKS-projektet är en central del i satsningen. Sjukhuset tog emot sina första patienter under 2016 och är nu i full drift.

Foto: Fredrik Sweger

Samverkan i White Tengbom Team

Med en omfattning på runt 330 000 kvm, med bland annat 630 patientrum, 35 operationssalar, avancerad teknik för högspecialiserad vård och högt ställda miljökrav, innebär NKS-projektet enorma utmaningar för alla inblandade parter. Det är Sveriges största projekt som genomförs i Offentlig Privat Samverkan (OPS), landets mest avancerade BIM-projekt, och det första sjukhuset att miljöcertifieras enligt svensk och internationell standard. För att möta de arkitektoniska utmaningarna bildades White Tengbom Team år 2010 – ett projektspecifikt bolag där vi samverkat med arkitektkontoret White för att tillsammans utforma sjukhuset. Runt sextio av våra arkitekter, ingenjörer och projektledare har arbetat i uppdraget under de åtta år som projektet hittills pågått. Arbete pågår med uppföljning fram till överlämning av sista etappen under 2018.

Flexibla miljöer för hållbar utveckling

Nya Karolinska Solna byggs för att fungera i upp emot hundra år – trots att vi förstås inte vet hur sjukvården kommer att se ut då. Vi räknar med snabb medicinsk utveckling och spännande tekniksprång. Därför har vi planerat anläggningen med stor generalitet och flexibilitet, vilket innebär att byggnaden kan förändras och byggas om i takt med att exempelvis forskning, behandlingsmetoder, arbetssätt eller teknik utvecklas och kräver nya lösningar.
Höga våningshöjder, kraftiga bjälklag och kapacitet inom infrastruktur och teknisk försörjning är exempelvis viktiga investeringar, som gör att verksamheten kan utvecklas på ett hållbart sätt över tid.

Patienten i fokus

Ledord för hela NKS-projektet är ”patienten alltid först”. All planering och utformning har utgått från patientens säkerhet, integritet och komfort, vilket bland annat innebär att varje patient vårdas i ett eget rum med tillhörande hygienrum. Enkelrummen ger högre integritet och trygghet, och minskar risken för både smittspridning och felmedicinering. Rummens utformning gör att vårdpersonalen kan arbeta i team hos patienten, och samarbeta tätt med forskare och studenter som kan göra besök på ett helt nytt sätt. Vården flyttas närmare patienterna.

Experter på tillgänglighet

Tengboms Certifierade sakkunniga ser till att kraven på tillgänglighet möts samtidigt som helhetsupplevelsen förhöjs.

En helande atmosfär

Vi har med stor omsorg gestaltat vårdmiljöer som har en positiv inverkan på patienterna. Den interiöra atmosfären präglas av generösa publika ytor och många mötesplatser där människan kan ta plats. Exteriört har NKS en fasad i glas, stål och vitt klinker. Sjukhusbyggnadens utformning bygger på en rätvinklig kvartersstruktur som utgör en fortsättning på stenstadens kvarter. Fem huskroppar binds samman via en mantelstruktur i glas. Entréer och verksamheter ska ha ett så öppet förhållande som möjligt till omgivande gator och torg.

Vårdkvarteren binds samman med forskningsbyggnaderna norröver, och med Karolinska Institutets nya lab i väst. Mellan vård- och forskningsverksamheterna löper det Akademiska stråket, som knyter ihop sjukhuset med Karolinska Institutet, och överbryggar Solnavägen via en ny gång- och cykelbro.

Visste du att...

NKS är byggt för att vara i minst 100 år och samtliga 330 000 kvadratmeter är klimatneutrala?

Världsledande Life Science-kluster i Hagastaden

Stockholm ska vara ett skandinaviskt centrum och en katalysator inom Life Science – en plats där näringsliv, akademi och klinisk forskning, sjuk- och hälsovård kan mötas och samverka. Det säger bland annat Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Stockholm stad, Solna stad och Stockholms läns landsting i gemensamma ”Vision 2025 – Vetenskapsstaden”. I NKS-projektet har samarbetet mellan vård, forskning och utbildning varit en grundläggande utgångspunkt för arkitekturen.

Illustration: Tengbom
Illustration: Tengbom

Nya Karolinska Solna-projektet blir också en viktig drivkraft i utvecklingen av Hagastaden – den nya stadsdel där Solna och Stockholm möts, som fullt utbyggd kommer att erbjuda runt 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. Här skapas en vetenskapsstad för världsledande utbildning och forskning under det gemensamma namnet Stockholm Life. Sjukhusets huvudbyggnad kommer att bilda fondmotiv vid Hagaplan, områdets nya stadstorg.

Kontaktperson

Mark Humphreys

Kontorschef Stockholm
+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Tomas Boijsen Arkitekt KTH
Hans-Olof Wållgren Arkitekt SAR/MSA
Christine Hammarling Arkitekt SAR/MSA, Partner
Mats-Ove Frosterud Projektledare, Arkitekt SAR/MSA
Gertrud Sjöström Arkitekt SAR/MSA
Görel Johansson Arkitekt SAR/MSA
Päivi Wallenius Arkitekt SAR/MSA
Susann Haglund Arkitekt SAR/MSA
Jan Robertson Arkitekt
Jan-Eric Lindgren Arkitekt SAR/MSA
Lars Åstrand Arkitekt SAR/MSA
Catarina Holdar Landskapsarkitekt LAR/MSA
Ursula Westermeyer Inredningsarkitekt MSA
Helen Steckel-Brand Arkitekt SIR/MSA
Anna Landén Arkitekt SIR/MSA
May-Britt Rolén Arkitekt SAR/MSA, Certifierad Tillgänglighetssakkunnig
Katarina Pelinska Landskapsarkitekt LAR/MSA
Pontus Eriksson Arkitekt MSA
Martin Rangfast Chef Affärsutveckling