Barkarbystaden 1 & 2

En rolig nöt att knäcka
Stadsbyggnad
Plan & Program, Process & Dialog
Uppdragsgivare:
Plats: Järfälla
Projekttyp: Stadsplanering
Uppdragsår: 2010-

Barkarbystaden är det största utbyggnadsområdet i Stockholm just nu. Här skapas en levande stadsdel med 18 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser i 140 kvarter. Stadsdelen blir västra Stockholms nya knutpunkt med tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg i nära anslutning. Projektet är uppdelat i flera etapper, där vi bland annat tagit fram detaljplanen för den första etappen och en struktur- och bebyggelseskiss för den andra.

Barkarbystaden ligger strax intill E18 i Järfälla kommun, nordväst om Stockholms innerstad. 2030 beräknas området vara färdigutvecklat med bostäder, arbete, skola, handel och gott om mötesplatser i det offentliga rummet.

Barkarbystaden
Illustration: Tengbom

Från detaljplan till processledning

Vårt uppdrag i Barkarbystaden har hittills innefattat både den första och den andra etappen av projektet. I ett första skede tog vi fram detaljplanen för etapp 1. Detaljplanen reglerar allmän plats och bebyggelse inom sjutton kvarter – tolv för bostäder och fem för handel, kontor och centrum. I det fortsatta arbetet med etapp två tar vi fram en struktur- och bebyggelseskiss som underlag för kommunens detaljplan, markanvisningar till de olika byggherrarna och utformning av allmänna platser. Den här delen av stadsdelen ligger i direkt anslutning till Barkarby station – nordvästra Stockholms nya nav. Vi bistår också Järfälla kommun med processledning, och tar fram bilder som visar hur miljöerna kommer att kunna se ut.

Det fina med utmaningar är att de ofta skapar nya möjligheter.

Utmaningar som ger nya möjligheter

Förutsättningarna för etapp två är både utmanande och spännande, inte minst i och med den stora motorvägen som löper bredvid området. Genom stadsdelen kommer också den vackra Bällstaån att flyta – en utmaning i sig, eftersom det inte är någon helt enkel uppgift att uppföra en hel stadsdel på den leriga å-marken. Den nya Veddestabron ska också flätas in i stadsväven, ett urbant element som tillför nya höjdnivåer att förhålla sig till. Inga enkla nötter att knäcka – men sånt gillar vi.

Det fina med utmaningar är att de ofta skapar nya möjligheter. Å-rummet är en central kvalitet i området, som vi utgått från i stor omfattning. Området får en introvert utformning som vänder sig inåt mot ån – med ryggen från motorvägen. Eftersom den leriga marken också gör det svårt att planera in garage under mark, kunde vi exempelvis istället placera dem som en bullervall mot vägen. Eftersom garagen inte ligger under mark blev det istället fina förutsättningar för dagvattenhantering och grönskande gårdar. En mycket välkommen bieffekt.

Flexibilitet och nära samarbete

En stor del av vårt uppdrag i Barkarbystaden innebär att skapa tydliga definitioner av bebyggelsen, men med utrymme för kreativitet när det är dags att bygga. De olika kvarteren kommer bli fördelade på många olika byggbolag, med visionen om en stadsdel med stark karaktär och en mångfald av uttryck.

– Vi har försökt att jobba med brokighet och stor flexibilitet inför framtiden, samtidigt som vi verkligen vill låsa fast områdets kvaliteter, som exempelvis å-rummet. I det här projektet vet vi inte vilka byggherrar och arkitekter det blir utan vi har istället jobbat i direkt och nära samarbete med kommunen, vilket är både roligt och väldig ovanligt, säger Sara Peny, arkitekt.

Barkarbystaden
Illustration: Tengbom

Flexibilitet är något vi också verkligen tycker om – en otroligt viktig egenskap i långa projekt som Barkarbystaden. Förutsättningarna förändras alltid under projektens gång. Ett nära samarbete och tydlig dialog är avgörande för att struktur och process hela tiden ska kunna förbättras och förfinas.

Stadsbyggnadsuppdraget är inte vårt enda projekt i Barkarbystaden. Våra arkitekter inom boende samarbetar också med våra landskapsarkitekter för PEAB i Kvarter 8, etapp 1. Fortsättning följer…

Kontaktperson

Anna Krus

Byggnadsantikvarie/Certifierad sakkunnig kulturvärden
+46 8 410 354 69

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Andreas Björklund Planeringsarkitekt
Jenny Lindelöf Arkitekt SAR/MSA
Joakim Bergquist Planeringsarkitekt MSA
Johan Brännström 3D-illustratör
Martin Styring Arkitekt SAR/MSA
Mattias Nilsson Planarkitekt
Sara Peny Arkitekt SAR/MSA
Stuart Hope Landskapsarkitekt LAR/MSA