Härmälänranta

Stadsdel med hög miljöprofil
Stadsbyggnad
Plan & Program, Process & Dialog
Uppdragsgivare:
Plats: Tammerfors, Finland
Uppdragsår: 2012-2014
Projekttyp: Stadsutveckling
Yta: 250 000 kvm BTA

I Tammerfors i Finland växer Härmälänranta fram, en helt ny stadsdel med ambitionen att bli Finlands mest miljöprofilerade. Här har vårt stadsutvecklingsuppdrag lett till en kortare planprocess och en mer flexibel detaljplan – viktiga förutsättningar för en stadsdel där kvaliteten står i centrum.

Intill vattnet ett par kilometer sydost om centrala Tammerfors utvecklar Skanska Kodit den nya miljöprofilerade stadsdelen Härmälänranta – ett naturligt steg i Tammerfors klimatprogram med syftet att bli en koldioxidneutral stad. Utöver 1 500 bostäder kommer området att rymma en blandning av kommersiell och offentlig service, arbetsplatser, offentliga parker och torg, badstrand och bryggor blandat med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Härmälänranta
Illustration: Tengbom

Tydlig identitet

Vi vill att Härmälänranta ska bli en levande stadsdel med tydlig identitet. Området utgör en historiskt viktig del av Tammerfors. Därför är det mycket viktigt att den befintliga och kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen blir integrerad i den nya, urbana miljön. Vårt förslag för ny bebyggelse rymmer flera olika funktioner, platser och boenden med en variation av volymer, typologier och karaktärer. Centralt i området föreslår vi en ”activity link” – ett centralt stråk med olika publika funktioner som binder samman Härmälänranta med stadsdelarna runtomkring. Stränderna görs tillgängliga med strandpromenader, bryggor och platser för vistelse, restauranger och handel.

Vi ville diskutera kvalitet framför kvantitet

Effektiv process och flexibilitet

Vårt stadsutvecklingsuppdrag har varit både spännande och omfattande. Vi har genomfört analys- och konceptarbete, samt en masterplan med tillhörande gestaltningsprinciper som legat till grund för en ny detaljplan. Utifrån masterplanen har vi också tagit fram ett designkoncept för de första fyra kvarteren, och genomfört en speciell studie av förslagets högre byggnader.

Illustration: Tengbom
Illustration: Tengbom

Inom ramen för vår masterplan har vi också tagit fram ett koncept för områdets dagvattenhantering. Vi genomförde också en sociotopstudie av områdets offentliga platser.

Tidigt i projektet inledde vi tillsammans med Skanska Kodit en dialog med Tammerfors stad om vår vision för Härmälänranta. Platsens möjligheter gav fantastiska förutsättningar. Vi ville diskutera kvalitet framför kvantitet – genom att skapa förutsättningar för att bibehålla de grundläggande kvaliteterna i en bebyggelse som kommer att vara under utveckling lång tid. Genom en gemensam, hög ambition för Härmälänranta kunde vi bidra till en betydligt kortare planprocess och en detaljplan som lämnar större utrymme för flexibilitet än brukligt.

Vi behöver ha insikt om de många olika perspektiven. Inte bara beställarens eller byggaktörens, utan också brukarnas – de som ska leva och bo i det nya området.

Insikt om stadsbyggandets komplexitet

Att ta sig an ett stadsutvecklingsprojekt kräver en djup förståelse för förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Vi behöver ha insikt om de många olika perspektiven som finns på projektet. Inte bara beställarens eller byggaktörens, utan också brukarnas – de som ska leva och bo i det nya området.

Härmälänranta
Illustration: Tengbom

En särskild utmaning i stadsutvecklingsprojekt är hur vi på bästa sätt skapar förutsättningar för en blandad och levande stad, som ur historiskt perspektiv byggs under en relativt kort tidsperiod. Vår lösning på detta är att vi i varje steg av projektet har definierat riktlinjer, så kallade design codes. Det för att försäkra kvaliteten, flexibiliteten och planens hållbarhet över tid. Med stor omsorg har vi drivit processen framåt. Fokus låg i första hand inte på att i detalj styra utformningen av bebyggelsen. Snarare på de funktioner och kvaliteter som ska uppnås i stadsrummet för att den gemensamma visionen för Härmälänranta ska bli verklighet. I Skanska Kodits film kan du kika närmare på projektet.

Kontaktperson

Anna Krus

Byggnadsantikvarie/Certifierad sakkunnig kulturvärden
+46 8 410 354 69

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Chris Webb 3D-Illustratör
Eva Ryberg Arkitekt SAR/MSA
Helen Runting Stadsplanerare
Johan Brännström 3D-Illustratör
Johan Nylind Arkitekt SAR/MSA
Julia Hertzman Arkitekt SAR/MSA
Katarina Enekvist Arkitekt SAR/MSA
Marie-Louise Groth Planeringsarkitekt FPR/MSA
Marie Nordin Arkitekt SAR/MSA
Mikaela Arvidsson Stadsbyggnadsdesigner
Stuart Hope Landskapsarkitekt BLA
Thomas Stoll Arkitekt
Tobias Nyström 3D-Illustratör