Jönköping växer – spaning med Matt Patterson

Kvarteret Grävlingen i Jönköping, beläget på en av de få obebyggda tomterna i Västra centrum, utökas med nya lägenheter och ett kontorshus – båda ritade av Tengbom. Sedan 2017 har Tengbom arbetat med projektet som går i linje med stadsbyggnadsvisionen ”Staden och sjöarna” där Västra centrum är ett prioriterat utvecklingsområde. Vad är planerna för Jönköping? Vi frågade Matt Patterson, kontorschef på Tengbom i Jönköping.

Hej Matt! Det händer en hel del i Jönköping nu?

— Ja, det är jätteroligt! Det finns en tydlig koppling till högskolan, Jönköping University, som utvecklats mycket de senaste tio åren och som bidrar till att Jönköping växer i antal invånare. Precis som i andra kommuner i Sverige finns det ett stort behov av fler bostäder. Man estimerar antalet invånare i Jönköping till 200 000 år 2050.

Visualisering Kvarteret Grävlingen
Visualisering Kvarteret Grävlingen, Tengbom

Platsen där de nya byggnaderna ska uppföras ligger nära Jönköping University, och här finns idag 150 parkeringsplatser. Projektet omfattar två sammanhängande byggnader, innergård samt ett gemensamt garage. Kvarteret ska få ett nytt bostadshus med 191 hyreslägenheter om ett till tre rum och kök, samt en ny kontorsbyggnad om cirka 6 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelad på sex våningsplan. Tengbom har arbetat med projektet sedan 2017 och tagit det hela vägen från detaljplanearbetet till FFU och bygglov.

Hur går vi från en liten stad till en större stad?

Hur har ni jobbat med gestaltningen?

— Jönköpings arkitekturstrategi pekar ut behovet av en tydlig arkitektonisk idé som både relaterar till det befintliga och tillför något nytt till platsen. En förutsättning för projektet var att utgå från områdets karaktär med en gestaltning som respekterar den, och samtidigt tillför en egen tydlig identitet. Byggnaderna planeras med tegel som sammanhållande element för att knyta an till omgivningen och dess historia. Husen runtomkring består av tegelarkitektur från olika tidsepoker, de nya knyter an till den traditionen och adderar samtidigt en ny årsring.

Vad har ni på Tengboms jönköpingskontor för relation till stadens historia och framtid?

— Vi har stark lokal förankring här med lång tradition av att vara delaktiga i flertalet projekt inom stadens stadsutveckling. Det är en spännande tid – nu har vår stad kommit till den storleken att man börjar tänka: hur går vi från en liten stad till en större stad, hur bygger vi en stad med levande gator, vilka samhällsgrupper såsom barn och unga, eller äldre, har tillgång till staden i de olika stadsdelarna? Och hur knyter vi samman det? Tack vare att Tengbom är ett stort företag som finns över hela Sverige har vi möjlighet att utnyttja vår kollektiva intelligens och arbeta med personer med erfarenheter från andra lyckade stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Samtidigt har vi på vårt kontor djup kunskap om just vår stad – Jönköping. Det är väldigt stimulerande.

Vill du snacka Jönköping?
+46 36 440 90 81