Södra entrén

Storslaget i liten skala
Södra entrén Tengbom 2015
Arkitektur
Infrastruktur, Ljusdesign
Uppdragsgivare:
Plats: Helsingborg
Uppdragsår: 2014–2015
Generalentreprenör: Bonava
Projekttyp: Resandeanläggning
Fotograf: Felix Gerlach

Helsingborg C, Knutpunkten, har fått en ny nedgång söderifrån. Men Södra entrén är så mycket mer än en genväg till spårområdet. Förutom ett nytt resandeflöde och en ny cykelhub, är den nya entrén lika mycket ett landmärke och en målpunkt som stärker de stadsmässiga sambanden.  

Helsingborgs stad har sett en kraftigt ökad trafik till och från staden. Fram till 2020 beräknas den öka från dagens 22 000 resenärer om dagen till 32 000. Det är ett tryck som Knutpunkten, ritad av Ivar Krepp 1984-1991, inte står pall för i dagsläget, varför man beslutat att bland annat göra en ny upp- och nedgång vid de underliggande spårens södra förlängning. Dessutom var entréerna i söder i sämre kondition än de i norr, vilket påverkade flödet av människor. Knutpunkten genomgår också en förvandling och upprustning, ett uppdrag som även det gick till oss.

Södra entrén Tengbom 2015
Foto: Felix Gerlach

”Den nya entrén är egentligen ett naturligt resultat av de långa perrongerna under jord. Det är en viktig del i arbetet att stärka Knutpunktens koppling mot södra delen av staden, med campus och det blivande H+ området. Med nya trafikflöden, mer aktivitet och puls i området, hoppas man också minska stadens segregation”, säger ansvarig arkitekt Patrik Ekenhill.

En vunnen tävling

Södra entrén Tengbom 2015
Foto: Felix Gerlach

År 2013 utlyste Helsingborgs stad en arkitekttävling för den nya entrén, en prekvalificering med anbud. Denna vann vi på Tengbom i Helsingborg i samarbete med Tyréns, ett konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi var under hela projekteringsfasen generalkonsulter och hade alla andra konsulter under oss.

”Vi utformade byggnaden som ett skulpturalt element, som sätter karaktär på platsen där så många människor strömmar söderut dagligen”, säger Patrik Ekenhill.

Ett utdrag ur tävlingsinlämningen lyder:
Vi bejakar platsen som en övergång mellan olika resandeformer och rörelser i staden, men också som en övergång mellan olika stadsdelar och stadsrum. Det blir en dramatisk förvandling från dagens dominerande men ändå anonyma parkeringsdäck till en attraktiv komponent i stadslandskapet, som bidrar till ökad aktivitet och puls.

Baksida blev framsida

Den nya entrén har med andra ord förvandlat en anonym baksida till ytterligare en framsida. Den har även bidragit till ökad trafiksäkerhet, då gående till campusområdet tidigare korsade bussterminalen, vilket undviks med de nya trafikströmningarna. Ett nytt övergångställe över Järnvägsgatan som leder in på Bollebrogatan bidrar även det med en mer direkt koppling till stadsparken och stadsdelen Söder. Ett ytterligare syfte är att främja stadens cykelliv. Totalt 450 cykelplatser har fördelats i ett garage mellan entrétrapporna samt fritt på plattformen utan tak. Här finner man även faciliteter som pump, reparationsstation och klädskåp.

Södra entrén Tengbom 2015
Foto: Felix Gerlach

Ett tongivande landmärke

Utöver att svara på många problem som staden hade, har entrén blivit det landmärke som vi föreslog och hoppades på.

”Vår arkitektoniska huvudidé med ett samlande tak bygger på en tanke om att skapa en sekvens mellan det övre och det undre. Det karaktäristiska taket har en neutral och kvadratisk planform som modifieras varsamt i sektion. Kombinationen av en välvd undersida och en bågformad ovansida i spårriktningen skapar associationer till både rörelse och stadsparkens mjukt böljande topografi”, säger Patrik Ekenhill.

Det skulpturala taket i trä vilar på två skifferklädda murskivor som växer upp från spårområdet. Enkla glasskivor används som kompletterande väderskydd. Även ljusdesign har varit tongivande för projektet, där den primära belysningen för såväl taket som cykelställ är indirekt och dold. Två befintliga utrymningstrappor revs och schakten har omarbetats till cirkulära dagsljusnedsläpp till perrongerna, med sittbänkar i markplan.

Den nya entrén har förvandlat en anonym baksida till ytterligare en framsida

En metafor för resande

Likt resande handlar den nya entrén mycket om övergångar, både fysiska såväl som arkitektoniska och metaforiska. Fysiskt handlar det förstås om trafik- och människoflöden. Arkitektoniskt pratar vi om att inne möter ute, tyngd möter lätthet och geometri möter organiska former. Och metaforiskt kanske man kan säga att Södra entrén står som symbol för övergången till ett nytt reseområde, rustat för framtiden.

”Det här är fantastisk arkitektur i liten skala. Vi är otroligt stolta över att ett relativt litet projekt kan göra ett så stort intryck”, säger Patrik Ekenhill.

Spana gärna in fler av våra infrastrukturprojekt!

Kontaktperson

Linda Camara

Regionchef Mitt & Syd
+46 480 36 36 70

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Fajer Wennerberg Arkitekt
Patrik Ekenhill Arkitekt SAR/MSA