HSB Living Lab

Framtidens boende under lupp
Arkitektur
Boende & Hotell, Vård & Forskning
Uppdragsgivare: Samarbetsprojekt
Plats: Chalmers, Göteborg
Uppdragsår: 2013-2023
Projekttyp: Forskningsarena
Samarbetspartners: Chalmers, HSB, Johanneberg Science Park, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Electrolux, Elfa, Göteborg Energi, Peab, Tieto, Vedum

I detta unika levande labb – HSB Living Lab – huserar studenter och forskare samtidigt som vi forskar på deras levnadsvanor såväl som material och teknik som är avgörande för hur vi kommer att bygga framtidens bostäder. Baserat på de fakta vi får fram är vi med och formulerar förändringen vi ser nödvändig för att ge kommande generationer bättre förutsättningar.

Vi valde att som första externa partner gå med i HSB Living Lab hösten 2013. Vårt engagemang resulterade i fas ett, vilket innebar att vi och övriga partners, HSB, Chalmers och Johanneberg Science park, fick en fysisk byggnad. Idag är vi tolv partners. HSB Living Lab är ett världsunikt forskningsprojekt där nya tekniska, sociala och arkitektoniska innovationer ska testas IRL. Under tio år kommer huset att fungera som ett levande laboratorium och hem för cirka 40 studenter och forskare.

HSB Living Lab
Foto: Felix Gerlach

HSB Living Lab är en arena för att utveckla nya sätt att bygga och forma framtida bostäder, men även en plattform för arbetet samarbetspartners emellan. Här finns en boendedel med studentbostäder och en utställningsdel med bland annat kontor, möteslokal och showroom för forskningsresultat. Projektet är världsunikt då det är det första hus där människor bor samtidigt som forskning pågår.

Där gårdagens arkitekt skulle anse sig vara färdig vidareutvecklar vi nu byggnaden och programmet i byggnaden.

Vår roll som arkitekter

Vi har självklart ritat byggnaden, men den är långt mer än bara ett fysiskt skal. Vi har designat förutsättningarna för en föränderlig forskningsplattform, anpassningsbar både ur ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv, baserat på det vetenskapliga arbete som ska bedrivas i byggnaden. Strukturen bygger på moduler, vilket är en del i forskningen och kommer att utvärderas för framtida bostadslösningar. Exempelvis för infillprojekt på en gata eller solitärt på en öppen plats. Delar av enheterna skulle även kunna placeras på ett tak för tredimensionell fastighetsbildning.

HSB Living Lab
Foto: Felix Gerlach

– Där gårdagens arkitekt skulle anse sig vara färdig vidareutvecklar vi nu vårt arbete med byggnaden och programmet i den. Det är en speciell och spännande situation för oss att arbeta med ett projekt där målet inte är en färdig struktur, utan snarare en ständigt uppdaterad föränderlig process, säger tidigare arkitekt Peter Elfstrand.

Som arkitekter tar vi stort ansvar för samhällsbyggnad och tänker i större perspektiv med stor långsiktighet. Det vi planerar för och bygger i dag måste framtidsanpassas med största förankring i verkligheten. Men vad kan vi egentligen veta om framtiden? Ingenting, skulle många hävda, men vårt engagemang i HSB Living Lab är en unik möjlighet för oss att delta i dialogen om forskning och boende både i samtiden och i framtiden. Under resans gång har vi möjlighet att ställa frågor som: varför är det som det är i dag? Hur blev det så? Kan vi ändra något, och i så fall hur? Matcher det vi ser vårt tids behov?

Hur man ska och inte ska göra

Det är lätt att förskansa sig kunskap om hur man inte ska göra, också kallat att vara efterklok. Till exempel är vi många som är överens om att det inte är en bra idé att bygga bostäder baserat på lagar regler som härstammar från 40- och 50-talen – vilket vi ändå gör idag.

HSB Living Lab
Foto: Felix Gerlach

Resultatet blir knappast byggnader för framtiden, anpassade för generationer med helt andra behov och syn på livet än deras föräldrar hade. Liknande forskning som vi ger oss in i med HSB Living Lab har gjorts förr. Referenserna går bland annat till köksstudierna i Folkhemmet på 30-talet och Case Study-husen som byggdes i USA under efterkrigstiden som ett experiment för att råda bot på den då akuta bostadsbristen. Många experiment liknande dessa kan avskrivas som floppar idag, då det inte alls förankrades i vad människan efterfrågade. Så vad talar för att detta levande labb ska nå framgång?

– Vi är tolv lika delaktiga och mycket engagerade partners där samarbetet mellan akademi och näringsliv är centralt. Nu har vi nått en nivå där vi börjar jobba tillsammans på riktigt och resultaten väntar inte på att visa sig, men allra viktigast är kanske att alltid sätta människan i fokus, säger Peter Elfstrand.

Vi ser det som en blank canvas, något som tål att modelleras om.

HSB Living Lab
Foto: Felix Gerlach

Människan i fokus

Huset är förstås en teknisk högborg, med bland annat hundratals sensorer som övervakar och analyserar de boendes levnadsmönster och vanor. Det mäts exempelvis hur ofta fönster öppnas och när, likaså kylskåpen, för att kunna avgöra när det lönar sig sätta igång nedkylning.

Högborg även för hållbarhet

Som arkitekter har vi en avgörande roll i att skapa framtidens hållbara samhällen och hus. Vi tar det på största allvar.

El- och vattenanvändning är två stora områden som man kommer att analysera. Däremot vill man förstås inte att de boende någon gång ska känna sig ”övervakade”. Av denna anledning avidentifieras all data. De boende ska främst betrakta byggnaden som ett hem, samtidigt som alla partners ska ha möjlighet att ”klä på huset” med sina specifika kunskaper och forskningsprojekt. Grunden till detta är en demokratisk design.

 

En demokratisk design i HSB Living Lab

En del kritik och frågor har kretsat kring byggnadens estetik. Nej, det ser inte ut som något ur en sci-fi-film, och det finns goda anledningar till det. Målet var aldrig att skapa någon ikonbyggnad som tar fokus från innehållet, utan istället en föränderlig plattform som lever och är inkluderande. Vår roll som arkitekter i detta projekt är inte att i förhand peka på några svar eller lösningar, utan att skapa förutsättningar för att de kan växa fram. Vi ser det som en blank canvas, något som tål att modelleras om. Detta resulterar i en generisk design, med standardmått i så stor utsträckning som det är möjligt, med bland annat utbytbara paneler och system. Byggnadens estetik förhåller sig konsekvent till dessa grundmått.

– I detta projekt har vi inte kunnat ta något för givet, vi har kastat upp allt i luften och testat gränserna mellan privat, publikt och offentligt. Vi har gjort fokusgrupper med allt ifrån beteendevetare till segelbåtstillverkare med specialkunskap om kabysser. Att inte ta något för givet har varit en stor utmaning, men också drivkraften, säger Peter.

En stor utmaning

Att vara helt självgående som arkitekt i ett projekt, att ställa frågor, driva dem och se till att de undersöks och besvaras, är utmanande. Det går också emot vår tradition på vissa sätt. Samtidigt är det en styrka för oss att få möjlighet att vara så experimentella och konceptuella. Vi räknar med att lära oss mycket genom de projekt vi genomför i huset. Säkert även av misstag vi gör. En av våra studier, kallad Next Generation Kitchen, har redan resulterat i en produkt som studenter från Rice University nu testar i prototypfas i huset. Den heter BioBlend och är en avfallskvarn som skapar en finmalen kompost i ett slutet system.

Vi forskar även kring framtida förvaring i huset och solceller på fasaden. På tio år kan det hända mycket. Det vi främst kommer dra lärdom av är kanske sociala aspekter om hur vi ska och vill bo i framtiden. I realiteten innebär vår medverkan i projektet att vi har brukare på armlängds avstånd att föra dialoger med.

Den största vinningen för oss som arkitekter är kanske ändå att vi, baserat på fakta vi får fram, kan vara med och formulera förändringen vi ser för att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. När det kommer till att bygga framtidens hållbara städer och hus har arkitekten en viktig och avgörande roll. Denna provar, analyserar och utmanar vi nu för att bli ännu bättre på det vi gör.

Kontaktperson

Kajsa Crona

Regionchef Väst
+46 727 07 79 73

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Beryl Malmborg Byggnadsingenjör
Cecilia Holmström Strategisk rådgivare bostad, Arkitekt
Lars Persson Byggnadsingenjör
Lina Rengstedt Arkitekt
Peter Elfstrand Arkitekt
Peter Sallmén Arkitekt