Vision Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel i världsklass
Stadsbyggnad
Idé & Vision, Process & Dialog
Uppdragsgivare: Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret
Plats: Stockholm
Projekttyp: Processtöd stadsutveckling
Uppdragsår: 2013

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsområden, med planer för bland annat 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. 2013 fick vi i uppdrag av Stockholms stad att vara processtöd i framtagandet av en ny vision och stadsbyggnadsstrategier för utvecklingen av en hållbar stadsdel i världsklass.

Stockholm beräknas växa till en miljonstad redan 2024. Det ställer höga krav på att staden utvecklas för medborgarna – både nya och gamla. Norra Djurgårdsstaden, en helt ny stadsdel med uttalad miljöprofil, byggs för att möta stadens ökade behov av allt från bostäder, arbetsplatser, service och kollektivtrafik till förskolor, grönområden, kultur och idrott.

Norra Djurgårdsstaden
Illustration: Tengbom

Utveckling över trettio år

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över ett stort hamnområde, till Loudden i söder. Om du varit här de senaste åren har du säkerligen inte kunnat undvika att det fullkomligt bubblar av aktivitet. Planeringen av det nya området startade dock redan i början av 2000-talet och utvecklingen kommer att pågå i etapper fram till omkring 2030. Förutom 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser skapar man här en modern hamn och annan strategisk infrastruktur, som exempelvis nya Spårväg City.

Stöd i utvecklingen av vision och strategi

Tidigt 2013 fick vi i uppdrag av Stockholms stad att vara processtöd i arbetet med att ta fram en ny vision och stadsbyggnadsstrategier för utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Stadsutvecklingsprocesser är ofta både långa och komplexa, särskilt i stora projekt som detta. En tydlig vision bidrar till att höja den genomgående kvaliteten och upplevelsen av staden. Stadsbyggnadsstrategier som förtydligar stadens ambitioner fungerar som en effektiv idékatalog för hur visionen ska kunna förverkligas.

I dialogen hittar vi svaren tillsammans

Att driva processer i samarbete med våra uppdragsgivare är något av det roligaste och mest givande vi vet – det är i dialogen som vi tillsammans kan utveckla och definiera såväl mål som strategier. I detta fall organiserade vi bland annat ett flertal stora workshops och dialogseminarier, både med deltagare från Stockholms stad och med inbjudna gäster, inklusive branschkollegor från OMA (Nederländerna) och Gehl Architects (Danmark). Tillsammans prövade vi de definierade stadsbyggnadsstrategiernas användbarhet och utvecklade visionen för Norra Djurgårdsstaden.

Inget projekt är det andra likt – och detsamma gäller för processen fram till målet. För att engagera deltagarna och driva projektet framåt på bästa sätt, och få fram ett så användbart material som möjligt, arbetade vi därför fram flera nya workshopövningar under projektets gång.

Inget projekt är det andra likt – och detsamma gäller för processen fram till målet.

Mot samma mål med Norra Djurgårdsstaden

Ur processen och vårt samarbete med Stockholms stad växte en fantastisk vision och konkreta stadsbyggnadsstrategier för Norra Djurgårdsstaden fram. Utifrån materialet tog vi fram visionsdokument, illustrationer, grafiskt underlag och workshopmaterial. Parallellt pågick arbetet med ett förnyat miljö- och hållbarhetsprogram. Med stor omsorg försäkrade vi löpande att de två projekten kunde bli vävda samman i en gemensam riktning och en väl förankrad vision.

Norra Djurgårdsstaden
Illustration: Tengbom

Vision Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas till en levande och hållbar hamnstad i världsklass, som drar till sig de mest kompetenta människorna och de mest framgångsrika företagen i världen. Visionen om en hållbar och klimatsmart stadsmiljö kommer att stimulera utvecklingen av innovativ miljöteknik och göra Norra Djurgårdsstaden till ett område för morgondagens näringsliv. I mötet mellan stadsdelen och en modern färje- och kryssningsverksamhet uppstår nya synergieffekter. Området blir en del av Stockholms innerstad, med närhet till allt och goda kommunikationer. Här skapar vi en dynamisk livsmiljö med stor potential för både kultur och idrott.

De fem övergripande stadsbyggnadsstrategierna

 • Levande stad
  Nya bostäder och arbetsplatser ryms sida vid sida med befintlig bebyggelse, intilliggande stadsdelar och infrastruktur. Vår stad – dygnet runt – varje dag.
 • Tillgängligt och nära
  Här skapar man en tät och tillgänglig stad som även ger underlag för långsiktigt hållbara transportsätt. Både till fots, med cykel eller kollektivt.
 • Ansvar för klimat och resurser
  Bidra till att utveckla och marknadsföra svens miljöteknik i Stockholm, Sverige och omvärlden. Stockholm liksom övriga storstäder har en viktig uppgift att visa lösningar som möjliggör en växande befolkning. Detta samtidigt som energi- och resursbehoven minskar.
 • Låt naturen göra jobbet
  Stärkta befintliga och nya grönstråk ger mänskligt välmående och ett fungerande kretslopp. Genomtänkta grönytor ger ett fungerande ekosystem år efter år.
 • Engagemang och lärande
  Genom engagemang från medborgare i olika typer av forum skapar man motivation, vilket i sin tur ger platsförankring och identitet.

Kontaktperson

Anna Krus

Byggnadsantikvarie/Certifierad sakkunnig kulturvärden
+46 8 410 354 69

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Andreas Björklund Planeringsarkitekt
Mikaela Arvidsson Planeringsarkitekt
Thomas Stoll Arkitekt MSA