Nytorps gärde

Förtätad stadsdel med grönt hjärta
Landskap
Park & Lek
Uppdragsgivare: Stockholms stad, Exploateringskontoret
Plats: Stockholm
Projekttyp: Parkförslag
Uppdragsår: 2013-

Nytorps gärde är en viktig grön mötesplats för Stockholmsförorterna Hammarbyhöjden och Björkhagen. I vårt uppdrag här – att skapa ett parkförslag inom områdesprogrammet för upp emot 2 700 nya bostäder – vill vi ta ett helhetsgrepp om stadsdelarna och lyfta deras viktiga gröna kvaliteter.

Många av de boende i Hammarbyhöjden och Björkhagen har aktivt valt att flytta hit för att ha nära till naturen. Nu, när området står inför en förtätning, är det avgörande att Nytorps gärdes funktion som grönt hjärta – en central grön mötesplats för rekreation och socialt liv – bevaras och förstärks. Ju tätare Stockholm blir, desto mer kommer stadsdelsparker som denna att behövas.

Nytorps gärde
Illustration: Tengbom

Över tvåtusen nya bostäder och ett lugnare parkrum

Vårt uppdrag består av att ta fram ett programförslag för det nya Nytorps gärde och att säkerställa att det utbyggda Hammarbyhöjden-Björkhagen får en välfungerande utemiljö och grönstruktur. Programförslaget innebär i sin helhet att stadsdelarna blir förtätade med upp emot 2 700 nya bostäder.

I förslaget för utbyggnad är de nya bostäderna koncentrerade till tre platser – överdäckning av Hammarbyvägen, i Hammarbyskogen och i västra Nytorps gärde. Gärdets viktigaste kvalitet som öppet landskapsrum blir bevarat genom att bebyggelsen får placering framförallt i den nordöstra delen av gärdet. I programmet föreslår vi även en utveckling av ett ek- och hasselstråk. Dessa tillsammans med ett brynstråk med nya typbiotoper och ett aktivitetsstråk utgör parkens tre huvudstråk.

Ambitionen för Nytorps Gärde är att lyfta området, förstärka kopplingen till de omgivande stadsdelarna och erbjuda aktivitet, umgänge och avkoppling för alla.

Aktivitet för alla – oavsett klass och kön

I dag har området kring Nytorps gärde relativt gott om aktivitetsytor som framför allt lockar pojkar. Därför har vi fokuserat vårt utvecklingsförslag av Nytorps gärde och dess idrottsytor på att skapa platser som lockar även flickor från alla samhällsklasser och ursprung att bli mer fysiskt aktiva. Nytorpsbadet växer och en dans- och isbana med spegelväggar blir placerat utmed den föreslagna gatan. Områden som lockar till lek och rörelse utan tävlingsmoment, med exempelvis studsmattor och balansnät, är placerade invid naturliga mötesplatser.

Nytorps gärde
Illustration: Tengbom

Inspiration från Stockholmsskolan

Under 1940-50-talet utvecklade Stockholms stad regionens gröna parker. Naturen blev förädlad och tillgänglig med stigar, bänkar och lekytor. Den nya stilen blev känd som Stockholmsskolan. Parken blev ett centralt offentligt rum – en plats för samvaro, lek, motion, kultur och rekreation. Parkteatern och parkleken slog igenom och omfattande program för konst gick av stapeln.

Vårt förslag utgår ifrån Stockholmsskolans värden och tradition. Ambitionen för Nytorps gärde är att lyfta området, förstärka kopplingen till de omgivande stadsdelarna och erbjuda aktivitet, umgänge och avkoppling för alla. Vi vill bevara och förstärka de redan befintliga naturkaraktärerna, som brynen och de öppna fälten. Samtidigt ser vi till att skapa nya biotoper.

Kontaktperson

Jenny Andersson

Tf Studiochef Landskap
+46 8 412 53 95

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Nejra Lagumdzija Landskapsarkitekt MSA
Sofia Sandqvist Landskapsarkitekt, tidigare Studiochef Landskap