Normkreativ arkitektur

Vi vill gärna säga (och tro) att våra städer och publika rum är skapade för alla. Men trots det känner sig inte alla olika grupper i samhället välkomna eller inkluderade överallt. Kan arkitektur ändra på det? Ja, med ett par normkritiska glasögon. Dom hittar du hos oss.

Normer är oskrivna regler som vi förhåller oss till. De sätter ramar för hur vi bör vara och vad vi bör göra. Ofta hjälper normer oss att fungera tillsammans. Du vet till exempel att du förväntas ställa dig sist i busskön.

“Vanlig” gestaltningsprocess vs normkritisk process

Men normer kan också vara inlåsande, hindrande och påverka oss negativt. Det kan röra normer som handlar om utseende eller normer som sätter ramar för hur du bör bete dig om du tillhör en viss grupp – baserat på till exempel kön, klass eller etnicitet. Då kan normer leda till dåligt bemötande eller diskriminering. Det gäller även inom arkitekturen och den byggda miljön.

Normkreativ guide för arkitekter

Vi vill höja medvetandet och förändra praktiken kring normer som är diskriminerande, hindrande eller negativa och tog därför fram en guide för arkitekter – ett stöd när du jobbar normkritiskt i gestaltningsprocessen. Med guiden vill vi hjälpa arkitekter att upptäcka normer som kan behöva utmanas, och ge exempel på hur det kan göras konkret i gestaltningsprocessen. På så vis kan arkitekter delta ännu mer aktivt i arbetet med att skapa fler inkluderande rum, sammanhang och arkitektur. Guiden grundar sig på ett Vinnovaprojekt (2018-2020).

Ladda ner här

Ladda ner Normkreativ guide (pdf) och sprid den gärna.

Varför arbetar Tengbom med normkreativ arkitektur/design?

Som arkitekter gestaltar och omformar vi människors livsmiljöer. Vår påverkan på samhällets fysiska miljö är stor, vilket ger oss tolkningsföreträde. Vi måste förstå samhällets maktstrukturer som påverkar stadsbyggandet, och medvetet arbeta för att skapa miljöer som är inkluderande och anpassade för att kunna användas och befolkas av många olika grupper. Vi behöver bli medvetna om såväl de normer som förstärker vissa gruppers positioner i samhället som de som gör det svårt för andra grupper att ta plats. Ju mer kunskap och förståelse vi får inom området, och ju mer innovation vi kan driva – desto mer inkluderande, trygga och trivsamma gestaltningslösningar kan vi erbjuda.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners vill vi driva på en hållbar samhällsutveckling där inkluderande arkitektur och stadsutveckling är en självklarhet.

Vilka är vi som tagit fram guiden?

Tengboms landskapsarkitekter Dafni Sarakinis och Karin Manberger tillsammans med forskaren Ulrika Gunnarsson Östling från KTH driver projektet och har tagit fram guiden.

Vill du veta mer? Hör av dig till Dafni.
+46 855 52 99 49