Tegelbruket

Från gammalt ögonsjukhus till kvarter med nytänk
Stadsbyggnad
Idé & Vision
Uppdragsgivare: Locum
Plats: Kungsholmen, Stockholm
Samarbetspartner: Trivector
Uppdragsår: 2018-2020

Snart kan ögonsjukhuset vid Fleminggatan bli ersatt av nya grönskande stadskvarter. Med Tengboms förslag utvecklar vi området med promenadvändliga stråk och utanför boxen-lösningar.

S:t Eriks klassiska ögonsjukhus ska flytta. Stockholms stad planerar nu tillsammans med Region Stockholm genom Locum för ny markanvändning av fastigheten Tegelbruket 4. Tillsammans med Tengbom har man tagit fram ett förslag till detaljplan.

Tegelbruket
Närmast Grubbensringen bevaras och utvecklas hörnparkerna som torg- och parkytor.

Viktigt att bevara ursprunglig charm

Kvarterets historia sträcker sig tillbaka till sent 1500-tal. Kungsholmen var då en glesbefolkad landsbygd, och för att möta stadens byggnadsbehov anlade man på platsen ett tegelbruk. Så småningom ersatte man det av ett sjukhusområde, och bevarade den gamla sjukhusparken när området bebyggdes med bostäder på 1990-talet.

– Det finns en stark identitet här som vi vill bibehålla. Bland annat genom att bevara och stärka hörnparkerna intill Grubbensringen och att utforma de nya husen och allmänna platser med en gestaltningsmässig helhet, med motsvarande omsorg som i övriga S:t Eriksområdet. Vi på Tengbom skulle även gärna se att den gamla brandstationen rustas upp, säger Sofie Loftenius, planeringsarkitekt på Tengbom.

Nya tydliga stråk kommer att ansluta till omgivande gatustruktur och förbättra access till parker och platser.

Kvarter för olika funktioner och målgrupper

Det centrala läget och Stockholms stads bostadsmål innebär att området lämpar sig för en intensiv markanvändning – fram till 2030 har Stockholm stad som mål att bygga 140.000 nya bostäder. När ögonsjukhuset försvinner blir plats över för bostäder, kontor, förskola och servicelokaler. Här vill man skapa en sammanhängande kvartersstad – och för att skapa en social hållbarhet behöver man bostäder för flera olika målgrupper.

– Vi ser gärna att det skapas både ungdomsboende, seniorboende samt stora lägenheter som möjliggör kollektivboende. Vi vill få till en blandning i kvarteren – både vad gäller boendemöjligheter och utomhusmiljö, säger Sofie Loftenius.

Tegelbruket
Kontor med en bred vistelseyta mot Fleminggatan.

Ett tillägg som harmoniserar med stadsbilden

Tengboms förslag ska stärka stadsrummen – med fler publika lokaler som kan skapa mer aktivitet längs Polhemsgatan och Fleminggatan. Dessutom ger förslaget ett bättre samband in i området och ner mot Kungsholms strand. Man har hämtat inspiration från samtida europeiska projekt, klassicistisk arkitektur som Stockholmsk 20-talsarkitektur. Hus i kvalitativa material och i en varierad färgskala ska harmonisera med angränsande kvarter.

Tegelbruket
Kvarteren blir avdelade av en ny lokalgata som är placerad in mot Grubbensparken.

Nya Tegelbruket – med fokus på grönska och hållbara lösningar

Förslaget Tegelbruket innebär plantering av fler träd, vilket skapar en grönare och mer harmonisk stadsmiljö. Trottoarerna blir bredare och förgårdsmark med planteringar anordnas mot de lugnare gatorna i kvarteret. Gående och cyklister är prio, och en mobilitetshub är föreslagen närmast Fleminggatan. Denna kan bland annat erbjuda delningstjänster av bilar och cyklar. Kvarteren är utformat med stort fokus på bra boendemiljöer med stora gårdar och goda dagsljusförhållanden. Nu väntar en fortsatt process där Landstinget planerar att sälja marken. Därefter kommer förslaget att bli vidareutvecklat inför granskning av detaljplanen.

– Vi ser stor potential att kunna skapa kvarter som harmonierar med befintliga S:t Erik och dessutom ger området ett intensifierat stadsliv, avslutar Sofie Loftenius.

Tegelbruket
Polhemsgatan blir stärkt som stråk med verksamheter i bottenvåning och utökad trädplantering.

Kontaktperson

Anna Krus

Studiochef Stadsbyggnad
+46 8 410 354 69