Att jobba med Tengbom

Ibland ritar vi ett enormt sjukhus, ibland en stol. Oavsett kund, uppdrag eller team är det grundläggande att vi skapar förståelse för varje affär och varje projekts förutsättningar och potential. Därför finns Tengboms metodik – en kvalitetsförsäkring för både dig och oss.

Vi pratar ofta om kollektiv intelligens som en förutsättning för allt vi gör på Tengbom. Med det menas att vi alltid behöver hela spektrumet av input – kunskaper, erfarenheter och idéer – för att maximera kreativitet, kvalitet och fatta rätt beslut i rätt tid.

Syftet med vår metodik är att se till att det vi utvecklar tillsammans med våra samarbetspartners alltid blir riktigt bra. Att steg för steg lära känna de vi jobbar med, förstå projektets alla förutsättningar, formulera mål och vision och därefter finna kreativa lösningar som både möter och överträffar förväntningar.

Vår metodik består av en process i flera steg och en stor verktygslåda. Den kan enkelt skalas upp eller ner beroende på vilka förutsättningar vi står inför.

Processens sex steg

Målet med en process i konkreta steg är att ge alla involverade en gemensam bild av projektet, de beslut som fattas och vad som är på gång. Exakt hur processen ska se ut och vilka aktiviteter som ska genomföras beslutar vi tillsammans med respektive kund. Varje steg resulterar i någon form av skriftlig leverans för godkännande innan vi går vidare – en SIGN OFF. Det ska vara enkelt, transparent och tydligt att samarbeta med oss.

Vår process består oftast av sex faser och lika många skriftliga leveranser.

1.
Förstå

Input: För att förstå projektet och vårt uppdrag lär vi under denna fas känna varandra, samlar information kring kundens verksamhet, affär, behov, önskemål samt förutsättningar.
Leverans: Projektbrief

2.
Definiera

Analys: För att definiera och skapa samsyn kring projektet analyserar vi möjligheter, utmaningar, kvaliteter och brister som framkommit, drar slutsatser, prioriterar och formulerar gemensamt mål och vision för projektet.
Leverans: Analys, Mål & Vision

3.
Utveckla

Koncept: För att utveckla vår strategi kring hur analys, mål och vision ska förverkligas i projektet formulerar och visualiserar vi dess bärande idéer, kärnvärden och identitet.
Leverans: Koncept

4.
Gestalta

Förslag: För att gestalta projektets koncept, det vill säga ge det ett fysiskt uttryck, testar vi olika lösningar, väger dem mot konceptet och samarbetar oss fram till ett slutligt gestaltningsförslag.
Leverans: Arkitektoniskt Förslag

5.
Utföra

Lösning: För att kunna utföra det arkitektoniska förslaget på ett sätt som lever upp till projektets mål och vision, konkretiserar och detaljerar vi alla aspekter av utförandet, deltar i upphandling av entreprenörer med mer.
Leverans: Arkitektonisk Lösning

6.
Följa upp

Uppföljning: För att följa upp hela projektet och dess resultat utvärderar vi, ger feedback, skapar samsyn kring vad som eventuellt behöver utvecklas och kommer överens om uppföljning.
Leverans: Nästa Steg

Verktygslådan

För alla faser i processen finns en rad olika verktyg – övningar, analysmodeller, dialogupplägg med mera – att använda sig av.

Vi samlar alla dessa i vår verktygslåda, utvärderar och utvecklar dem och lägger till nya. Inför varje projekt och dess olika faser väljer vi rätt verktyg tillsammans. Här är några exempel.

Analys

Dialog

Workshop

Tips & Trix

Six Thinking Hats World Café MethodKit How to prepare a workshop
SWOT-analysis Placemaking Business Model Canvas How to use post-it notes for problem solving
Positioneringsdiagram Brukardialog Brainstorm How to facilitate a SWOT-session
Why x 5 Medborgardialog Värdeprisma Tools & Methods for co-creation
Frågor på det?
+46 8 412 53 43