Tyck till om nya stadsdelen Lövholmen

Stockholm behöver växa med fler bostäder och staden har ett mål om 140 000 nya bostäder till år 2035. Tillsammans med Stockholms stad har Tengbom tagit fram ett förslag till detaljplan för området Lövholmen i nordvästra Liljeholmen. Förslaget är nu på samråd för att allmänheten och remissinstanser ska tycka till om det. Fram till och med den 16 oktober har allmänheten nu möjlighet att tycka till.

Förslaget innebär att området Lövholmen omvandlas från ett slutet industriområde till en levande fortsättning på innerstaden, med en blandning av historiska byggnader och ny arkitektur. Området ligger i nordvästra Liljeholmen mellan Liljeholmsviken i norr, Lövholmsvägen i söder, Gröndal i väster och Trekantsvägen i öster. Förslaget till ny detaljplan för området Lövholmen innebär omkring 1800 bostäder samt lokaler för service, kontor, kultur och förskolor. I förslaget ingår även ett nytt promenadstråk längs kajen, nya torg, gator och en park med lekplats. En viktig utgångspunkt för förslaget är att kulturmiljön och befintliga byggnader som sparas, lyfts fram i förslaget.

Sofie Loftenius och Jesper Kramers är planeringsarkitekter på Tengbom som arbetar med den nya stadsdelen på uppdrag av stadsbyggnadskontoret.

Hur arbetar Tengbom med detaljplaner i den här typen av uppdrag?

— Vi bistår här stadsbyggnadskontoret och är med i planprocessen genom att utveckla strukturplanen och förslaget i samarbete med byggaktörer och arkitekter, tar fram tidplan för arbetet, deltar i arbetet med framtagande av ett stort antal utredningar. Och sist men inte minst tar vi fram plankarta och planbeskrivning, säger Sofie.

Vad har ni tagit hänsyn till i arbetet med Lövholmen och hur har processen sett ut?

— Ett tidigt samråd ägde rum redan 2018, sedan dess har man genomfört ett stort utredningsarbete och tagit fram en omarbetad strukturplan, säger Jesper. Lövholmen utgör ett av de få större planområdena i direkt anslutning till vattnet och innerstaden och som fortfarande har en tydlig industrikaraktär. I Lövholmen har man behövt väga samman en mängd olika frågor. Det har varit viktigt att skapa platser för både boende och besökare, att finna en lämplig exploateringsgrad som tillför många bostäder i detta kollektivtrafiknära område samtidigt som kvaliteter i stads- och boendemiljöer ska bli bra.

Hur bestämmer man vilken identitet en ny stadsdel borde få?

— Vi lägger förutsättningar för vilken identitet området kommer att få, men kan inte påverka det slutgiltiga resultatet, då vi i detalj inte styr innehåll i bebyggelsen. Och utformningen blir sedan vidareutvecklad i bygglovsprocesser med fortsatt projektering av till exempelplatser, fortsätter Sofie. I Lövholmen ska staden nu gå vidare med ett kulturforum, där olika aktörer kommer att samlas för att diskutera hur kultur kan finnas på platsen på kort och lång sikt.  Ett hållbarhetsprogram är framtaget som även berör social hållbarhet och identitet, detta kommer man nu också att vidareutveckla.

Hur har samrådet gått till och har intresset från allmänheten varit stort?

— Förslaget skickas ut till berörda inom närområdet och också remissinstanser, berättar Jesper. Vi har varit på plats i Liljeholmens centrum och berättat om förslaget och på samrådsmötet som hölls den 26 september deltog 200 personer. På mötet presenterades förslaget och det gavs möjlighet att ställa frågor och diskutera det.

Hur ser nästa steg i processen ut?

— Nu sammanställer vi alla yttranden som kommer in från remissinstanser och privatpersoner, säger Sofie. Utifrån dessa bearbetas förslaget och riktlinjer för bearbetning beslutas i stadsbyggnadsnämnden i början av nästa år. Sedan tar man fram systemhandling för allmänna platser. Därefter sker en granskning av detaljplanen.

Allmänheten får tycka till

Nu kan allmänheten vara med och tycka till om planerna för Lövholmen. I Bygg- och plantjänsten på Stockholms stads webbplats kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten (stockholm.se)

Förslaget kan du ta del av till och med 16 oktober 2023 på:

  • Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25 i Hornstull
  • Gröndals bibliotek, Gröndalsvägen 36 i Gröndal