Virtual Gothenburg Lab ska testa samhällsutmaningar i Göteborg

Hur vore det om man kunde hitta modeller för att testköra samhällsutmaningar i en stad? Laborera med scenarier som kraftiga regn, självkörande bilar och ojämlika stadsmiljöer? Just detta är nu på gång i Göteborg – med hjälp av en digital virtuell version av staden.

Nu kan vi snart ligga steget före när vi utformar städer och urbana funktioner. Tengbom är en av 25 partners i det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Virtual Gothenburg Lab. Projektets syfte är att öka stadens innovationsförmåga och förändringskraft, och det är inom dessa ramar Tengbom nu kommer att ta fram så kallade testbäddar genom stadens virtuella tvilling. En testbädd är en öppen verksamhet för utveckling och test av innovationer. Labbet ger unika möjligheter att testa och utveckla arbetssätt för digitalt och virtuellt arbete. Projektet blir ett kraftfullt verktyg inte bara för tjänstepersoner och beslutsfattare, utan även för medborgare som vill förbättra sin stad.

– Vi på Tengbom kommer att vara med i allt från att bygga de datadrivna testbäddarna till att göra analyser utifrån vår expertis inom arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet, säger Susanne Högström Sivengård, tidigare affärsutvecklare på Tengbom.

Bildkälla: Göteborgs Stad

Från regn till jämlikhet – fem inledande pilotprojekt

En testversion av Göteborg, som främjar stadens utveckling och höjer nyttan i stadsutvecklingsprocesser. Hur går en sådan sak till i praktiken?

– Enkelt uttryckt kan man säga att vi skapar en digital plattform av den fysiska miljön. Vi iscensätter aktuella samhällsutmaningar i en digital och virtuell miljö för att upptäcka dess inverkan – som om samma sak hade hänt i verkligheten. Utifrån utmaningar och satta miljömål gör vi simuleringsmodeller så att vi kan testa och analysera möjliga händelseförlopp, förklarar Susanne.

– Möjligheterna med projektet och de här arbetssätten är enorma. Ännu har vi bara skrapat på ytan när det kommer till att använda ny tech i stadsutvecklingssammanhang.

I projektet har man definierat fem aktuella samhällsutmaningar och ska utifrån dessa bygga lika många pilotprojekt:

Skyfall

Vad blir effekten av kraftiga regn? Här kan man med hjälp av nya digitala arbetssätt och visualisering visa på effekten redan innan de skett.

Coexist

Hur blir interaktionen mellan stadsliv och automatiserade fordon? Coexist handlar om att analysera hur transporttjänster kan komma att påverka våra centrumkärnor. Här har Volvo Cars en betydande roll i att testa automatiserade fordon.

Centralenområdet

Hur uppfattas stadsmiljön? Här kan vi i ett tidigt skede bedöma hur Göteborgs mest aktiva utvecklingsområde upplevs utifrån perspektiv som trygghet, trängsel och bullernivå.

Stadssiluetten

Hur behåller vi vår identitet och historia? Stadssiluetten är en viktig del av stadens själ. Digitala tester gör det möjligt att agera på förändringar i ett tidigt skede – och kunna anpassa dem efter estetiska perspektiv.

Social hållbarhet

Hur skapar vi ett jämlikt samhälle? Boendesegregation och invånares bristande delaktighet är två exempel på sociala utmaningar vi står inför. Nu kan vi visualisera och uppleva scenarier i torgmiljö i dialog med områdets invånare och därmed främja utvecklingen av hållbara och jämlika livsmiljöer. Tengbom är dessutom delaktiga i det Vinnovafinansierade förberedelseprojektet JämtJämlikt. Här kommer vi parallellt utforska hantering av data som rör jämlikhet, samt hitta olika sätt att synliggöra och visualisera detta på.

Göteborg – en stad för alla

Vesna Vasiljkovic är kontorschef för Tengboms kontor i Helsingborg. Hon är specialiserad på normkreativa processer, och ser i byggandet av staden ett tydligt glapp mellan intention och realisering. Hon resonerar i frågan.

– Föresatserna är goda – alla vill ha en jämlik stad. Ändå bygger vi städer enligt de gamla normerna. Flera undersökningar visar exempelvis att känslan av otrygghet och utanförskap är stor i städerna. Med det här projektet vill vi stänga det gapet. För att göra det behöver vi komma fram till vilken data som blir relevant att visualisera i den digitala tvillingen. Detta för att hjälpa olika aktörer att analysera jämlikhet och tänka normkritiskt innan man påbörjar utvecklingen av platser, byggnader och stadsdelar. Här gäller det för oss att tillsammans med andra aktörer och discipliner tänka kreativt för att nå intelligensen i jämlikhetslagret, säger hon.

Med i projektet: Sarah Dahman, Susanne Högström Sivengård, Sabina Johnsen, Vesna Vasiljkovic och Jakob Lilliemarck (saknas i bild).

Ny tech i stadsutveckling – en kombo vi kommer att se mer av

Sarah Dahman är Digital Business & Transformation Director på Tengbom. Hon är ser stor potential i satsningen.

– Möjligheterna med projektet och de här arbetssätten är enorma. Ännu har vi bara skrapat på ytan när det kommer till att använda ny tech i stadsutvecklingssammanhang, säger Sarah Dahman.

På Tengbom verkar vi för att genom ny tech utveckla affärer, processer och verktyg för att skapa ett samhälle mer anpassat efter människan. Vi bidrar med kompetens inom datahantering och analys, digital produkt- och plattformsutveckling, virtual reality och klimatsimuleringar. Dessutom kommer vi utveckla strategier och affärsmodeller för testbäddens fortsatta funktion som plattform för dialog och digitalt samskapande.

Med ett tydligt visuellt verktyg kan vi i förtid på riktigt “uppleva” vad vi står inför.

– Byggbranschen är bland de sista att digitaliseras. Med Virtual Gothenburg Lab och Digital Twins kan vi snabba upp testandet och implementeringen av hållbara lösningar inom bygg och stadsutveckling. Men lika fantastiskt är att vi får en bättre möjlighet att engagera medborgarna. Med ett tydligt visuellt verktyg kan vi i förtid på riktigt “uppleva” vad vi står inför, avslutar Sarah Dahman.